PŘÍLOHA V TÝDENÍKU RESPEKT

 
Příloha v týdeníku Respekt, 25.6.2001

ČAS JE ŽIVOT

aneb s Agenturou GAIA o čase, ženském principu a ženách v globalizovaném světě

“Kdo má čas, má život”

John Florio

V závěru milénia, v době, kdy česká porevoluční společnost se řídí heslem, že "čas jsou peníze" tak, že jí ani nezbývá čas a prostor k uvědomění si toho, co peníze, toto nové, liberálně-ekonomické božstvo s sebou přináší negativního, se vytvořil pod hlavičkou občanského sdružení Agentura GAIA projekt, který podpořila Evropská komise a Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, v rámci "Programu rovných příležitostí". Projekt vychází z reality společnosti, ve které je politická moc a zodpovědnost soustředěna do rukou mužů a kde společenské priority jsou odrazem této mocenské dělby. Prioritní důraz na peníze přinesl důsledky, kterými je jejich získávání za každou cenu, agresivita a bezohlednost, korupce, tunelování, manipulace reklamou, vyznávání konzumních pahodnot, mnohamiliardový schodek státního rozpočtu... Na druhé straně se dá pozorovat malý zájem o harmonické životní prostředí, zdraví národa i vzdělání, etické chování a z něj vyplývající tolerance, ohleduplnost, citlivost. Cílem projektu Agentury GAIA "Čas je život" je upozornění na stav společnosti ve snaze o otevření společenského dialogu, ze kterého vyplyne uvědomění si potřeby citlivějšího přístupu a harmonizace společnosti prostřednictvím uplatňování ženského principu a vyrovnání společenských rolí (zjednodušeně řečeno, neškodilo by více žen v politice, stejně jako by školství prospělo větší množství učitelů mužů). Proč chce Agentura GAIA harmonickou společnost? Protože v jejím vytvoření vidí jediný způsob, jak řešit ekologickou krizi, vztahy lidí k matce Zemi, ostatním živým tvorům na Zemi, ke svým dětem, rodičům, svým rodinám a k sobě navzájem. Nástroje k prosazování vidí ve všeobecně lidském vzdělávání, setkávání se, sdílení zkušeností, osobní lidské tvořivosti, rozvíjení a podpoře samostatnosti v myšlení i konání, ve větším sebevědomí žen. Projekt "Čas je život" plynule navazuje a je součástí aktivit, které jsou rozepsány níže. Autorkou projektu je Marie Haisová, jednatelka Agentury GAIA. Na vytváření projektu se podílely: ATTA C Francie, PRO YECTOS COMUNITARIOS Španělsko, Občanská inspirace Praha, Mateřské centrum Poděbrady, Deutscher Gewerkschafts bund Německo, Women in Europe for a Common Future Holandsko, AK Agentura Praha.

Slova autorky

Jsme na počátku nového tisíciletí, za volanty aut můžeme snadno nabýt dojmu, že řídíme nejen auto, ale i svět. Jsme mobilní a zdá se, že i svobodní. Ruku v ruce se získáváním osobních práv, ekonomických jistot a svobod nám mizí základní právo, kterým je svobodný přístup k čisté vodě, zdravému vzduchu a nezávadné potravě. Kolik z nás ještě dnes chápe přirozený koloběh v přírodě, kdo rozumí řetězci "z půdy do úst", vazbě jídla a pití na naše zdraví? Nakupujeme ve velkém v supermarketech a zdá se, že nic jiného než peníze ke štěstí a k životu nepotřebujeme. Jen citově strádající jedinci vypovídají o nedostatcích společnosti nadbytku. Rubem současnosti jsou drogy, kriminalita, násilí, zdevastovaná příroda a homo sapiens coby pán tvorstva a jediný predátor. Hovoří se o příčinách dostatečně? Kde je zakopaný pes kontrastu usměvavých reklam a uštvaných tváří každodennosti? Otázky kladu jako výzvu. Politické, mediální a všeobecně společenské tlaky nás přesvědčují o tom, že "čas jsou peníze". Nicméně všichni máme svobodu volby uvědomit si, že "čas je život". Připomínám, že jedinou životní jistotou je ta, na kterou ve spěchu moderního životního tempa zapomínáme. Jde o jistotu, že svůj život žijeme v určitém časovém rozpětí, o jehož délce nemá nikdo z nás, ani ten nejbohatší, ponětí. V hodnotě času tkví tolik žádaná spravedlnost pro všechny, a proto tuto hodnotu považuji za jednu z nejdůležitějších. Čas je zdroj, který se nám zdá být k dispozici, podobně jako příroda a její dary. Není tomu však tak dávno, kdy dalším ze zdrojů byla i žena, které bylo ještě nedávno přiznáno pouze právo mlčet, starat se o manžela, domácnost a děti. Ženy neměly právo volit a být voleny, nemohly studovat. Přestože se ženám podařilo za jedno a půl století tato práva prosadit, nebylo možné v tak krátkém časovém horizontu změnit tradice a historii, kterou psali a modelovali muži dle svých představ. I v současné společnosti stále ještě leží většina základních a životně důležitých rodinných povinností a zodpovědností na bedrech žen bez nároku na odměnu. Život ženy, její čas je věnován druhým. O vnějším světě, politice a strategickém směřování společnosti rozhoduje mužská část lidstva, zpravidla za slušný honorář. Rozhoduje monopolně, jaká je však perspektiva tohoto "monokulturního" rozhodování?

Marie Haisová

O autorce

Marie Haisová, M.B.A., je absolventkou Master of Business Administration na Sheffield Hallam University. Maturovala na Střední ekonomické škole v Klatovech, soukromě studovala tomistickou filozofii, dva roky na Lidové konzervatoři. Po revoluci absolvovala řadu vzdělávacích kurzů a seminářů. Pracovat začala jako sekretářka obchodního náměstka v Kozaku Klatovy, později byla referentkou v Pozemních stavbách Praha. Poté, co se jí narodili synové, byla v domácnosti, uklízela v mateřské škole. Po revoluci pracovala jako sekretářka v osobním sekretariátu prezidenta Havla, pak byla asistentkou náměstka v České pojišťovně. Plně se začala věnovat ochraně životního prostředí jako ředitelka Kanceláře Zeleného kruhu, nyní je předsedkyní a jednatelkou nevládní organizace Agentura GAIA, kde se věnuje projektům "Zeleň je život", "Ženy a životní prostředí", "Peníze, nebo život". Je spoluorganizátorka sborníku "Růže mezi trním aneb ženy v politickém životě" (1996); spoluautorka sborníku "Peníze, nebo život" (1998); spoluautorka sborníku "My a Evropa 21. století" (2000); příspěvky ve sbornících: Nové čtení světa: Feminismus devadesátých let českýma očima, One woman press, 1999; Dialogy s budoucností, futurologická revue č. 8, 1999; Otázky, Nadační fond Maličkých Olomouc, 1999.

O Agentuře GAIA

Agentura GAIA je občanské sdružení ekologicko-sociálního charakteru, založené Marií Haisovou, Hanou Pernicovou a Adélou Purschovou v roce 1997. Jeho posláním je hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti životního prostředí, vzdělávání a osvěty. Téma žena a ženský princip ve vztahu k našemu životnímu prostředí patří mezi tři hlavní programy Agentury GAIA. Další jsou "Zeleň je život" (navracení stromů do ulic měst a obcí) a "Peníze, nebo život" (hledání cest k řešení ekologické krize pomocí změny každodenního chování).

Růže mezi trním aneb ženy v politickém životě

V roce 1996 proběhla v Praze mezinárodní konference "Ženy v politice a veřejném životě" a na toto téma byl vydán sborník pod názvem "Růže mezi trním aneb ženy v politickém životě". Jde o publikaci, která mapuje zkušenosti a názory politicky a společensky aktivních žen i mužů na mezinárodní rovině, a kde, kromě jiného, naleznete odpovědi a úvahy, vztahující se k následujícímu: Jak vypadá vztah k moci z ženského hlediska? JAK BY VYPADALA SPOLEČNOST, VE KTERÉ BY ŽENY z padesáti procent vnášely své hledisko do společenského uspořádání - i v politice, i na mocenských pozicích?

Ženská kritika je zaměřena proti politice jako obchodu a bezohlednému mocenskému boji, proti mužským pravidlům hry při různých konexích a spojeních, protože ženské chápání politiky vychází ze soukromí. Místo toho, aby moc byla chápána jako forma vlády, ovládání druhých, jako vztah nadřazení a podřízení se, lze moc chápat jako "moc něco dokázat".

Gabriele Bozok, německá strana Zelených, poslankyně parlamentu Sárska

Jak s vámi v dětství mluvili o těchto tématech? O významu a důležitosti vaší inteligence, o vašich schopnostech řešit problémy, o vašich schopnostech zabývat se technickými záležitostmi, o vašem vzdělání, o vašem povolání a kariéře, o vydělávání peněz, o manželství, o dětech, o vztazích k mužům, o vašem těle, o chování žen, o ženskosti, o vůdčí roli v rodině, o matkách, které pracují, o vašich pohybech, vystupování, půvabu, o sexualitě?

Freda Meissner-Blau, kandidátka na rakouskou prezidentku

Vojta Náprstek byl s Karolínou Světlou spoluzakladatelem Amerického klubu dam, první instituce českého ženského hnutí. Stejně tak byla i pro T.G. Masaryka rovnost muže a ženy něčím samozřejmým, daným přírodou.

Alena Wagnerová, publicistka a spisovatelka

Diskriminaci žen by nevyřešilo, kdyby se z žen stali muži - tedy kdyby struktura diskriminace zůstala, jen ženy se přesunuly z kategorie diskriminovaných do kategorie privilegovaných. Jde o to, abychom odstranili diskriminaci jako takovou.

Erazim Kohák, filozof


Myšlenka, slovo, čin

Mezi trvalé činnosti Agentury GAIA patří cyklus seminářů "Myšlenka, slovo, čin", zaměřený na správné metody práce s informacemi a nové kvality rozhodování. Marie Haisová, M.B.A., se s účastnicemi a účastníky dělí o své znalosti a zkušenosti, které získala studiem managementu na Sheffield Hallam University, a praxí jako organizátorka ekologických a sociálních projektů v neziskovém sektoru. Obsahem seminářů jsou přednášky a praktická cvičení na téma čas a řízení vlastního života, umění kritizovat a kritiku přijímat, organizace a spolupráce, sebevědomí, mužský a ženský princip, obsah a forma našeho konání, vnitřní a vnější aktivita, prostředí, které formujeme a které formuje nás. Nedílnou součástí je práce s dětmi a mládeží.

PŘÍLOHA V TÝDENÍKU RESPEKT

Jděte příkladem!

U příležitosti desátého výročí sametové revoluce poslala Agentura GAIA otevřený dopis voleným členům vlády ČR, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Senátu Parlamentu ČR s tímto textem: Vážení, tímto otevřeným dopisem se na Vás, u příležitosti desátého výročí sametové revoluce, obracím s následující výzvou. Naše společnost se po listopadu 1989 bohužel nevydala cestou pravdy a lásky, politici začali razit cestu konzumní společnosti, ve které se cílem veškerého lidského snažení staly peníze, kterým jsou lidé ochotni a schopni obětovat vše. V důsledku i svoji svobodu, jak je vidět z preferencí KSČM z posledních výzkumů veřejného mínění. Po revoluci jsem pracovala dva roky v osobním sekretariátu Václava Havla na nábřeží A. Rašína 78, kde jsem pozorovala změny české politiky takříkajíc z jejich dílny. Prvním velkým zklamáním českých lidí na jaře 1990 bylo rozhodnutí poslanců, kterým si odsouhlasili výši svých platů před odjezdem na parlamentní dovolenou, které vysoce převyšovaly tehdejší český průměr. Propast, kterou tímto mezi sebou a lidem vytvořili, stále prohlubovali výhodami, které si sami sobě odhlasovávali, ať už šlo o dopravu za státní peníze, osobní ochranu, byty, nájemné kanceláří... Platí u nás přísloví o tom, že "ryba smrdí od hlavy", a tak se na Vás obracím se žádostí, abyste dnes, deset let po revoluci, kdy je zem v ekonomické, ekologické a morální krizi, šli jako první příkladem a vrátili své odměny a své výhody na úroveň českého průměru, a tak znovu učinili krok k získání důvěryhodnosti. Tímto krokem byste totiž dokázali, že politická funkce není záležitostí prestiže, moci, slávy a peněz, ale je službou lidu a národu tak, jak jí správně má být. Dalo by se také očekávat na české politické scéně i více žen, pro které je služba denním chlebem a přirozeností i bez nároku na odměnu.

Život není na prodej

V září 2000 Agentura GAIA pořádala v Praze mezinárodní diskusní fórum "Život není na prodej" aneb ženy, děti a příroda jako alternativa k politice WTO (Mezinárodní obchodní organizace), IMF (Mezinárodního měnového fondu) a WB (Světové banky). Zahraniční patronát nad touto akcí převzalo mezinárodní hnutí ženských ekofeministických aktivistek Diverse Women for Diversity (Rozmanité ženy za rozmanitost). Zakladatelkou a zároveň nejvýraznější představitelkou tohoto hnutí je indická ekofeministka Vandana Shiva, známá svým postojem "Mysli globálně, jednej lokálně". Vandana Shiva vystudovala přírodní vědy a mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří zachování rostlinné a živočišné rozmanitosti a boj proti zneužívání přírodních zdrojů biotechnologickými společnostmi. Za dobu své působnosti na lokální a mezinárodní úrovni napsala jedenáct knih, ve kterých zdůrazňuje silnou vazbu mezi ženou a přírodou, souvislost mezi devastací přírody a diskriminací žen. V roce 1993 byla oceněna tzv. alternativní Nobelovou cenou. Na konferenci "Život není na prodej" vystoupila s příspěvkem na téma chudoba a globalizace a mimo jiné zde zmínila: "Děkuji všem odvážným lidem, kteří překonali překážky a našli si cestu do Národního domu na Vinohradech a přišli na naši konferenci. Všichni, kteří si troufli se vzepřít či bojovat proti ekonomické politice ,svaté trojice' WB, IMF a WTO a jejím dopadům, museli vždy zákonitě prožít takový stav obležení, jaký dnes vidíme v ulicích Prahy."

Globalizace a chudoba

Vandana Shiva popsala enormně vzrůstající počet sebevražd rolníků v Panjabu, jedné z prosperujících zemědělských oblastí Indie. Příkladem katastrofální situace bylo masové zničení včelstev pesticidy s následným nedostatečným opylováním ovocných stromů. Ve státě Andrha Pradesh zemědělci přešli k údajně finančně lukrativním, předtím neobvyklým plodinám a nyní z nich jsou žebráci. Jejich domácí osivo bylo nahrazeno hybridním, které musí být každoročně kupováno za vysoké ceny. Rolníci jsou nyní tak zadluženi, že si berou ze zoufalství život použitím pesticidů. K sebevraždám dochází dále pro nedostatek vody, který není přírodním úkazem, nýbrž je důsledkem lidské činnosti, způsobeným důlními pracemi poblíž již tak suchých míst, dále například nahrazením poměrně suchomilných plodin pěstováním tržních rostlin, zcela vysušujících půdu.

Globální válka

Marie Mies z Německa pohovořila v Praze o tom, že globální systém volného obchodu je neokoloniálním systémem světové války. Obvykle je obchod považován za mírovou záležitost. Ti, kdo prosazují globální systém volného obchodu dokonce slibují, že globalizace neoliberálně pojímaného obchodu přinese věčný mír v celém světě. Mluví o tzv. "level laying" jakožto systému, který zajišťuje všem zúčastněným "hráčům" rovnost. Stačí se však podívat na minulé století a uvědomíme si, že řeči o mírumilovném volném obchodu jsou mýtem. Všude v patriarchálním světě byl světový obchod prosazován a vytrvale doprovázen pirátstvím, válečnými akcemi, dobýváním, otroctvím a kolonialismem.

Toto je naše voda, hrome!

Z Bolívie nás přijel do Prahy navštívit Carlos Crespo, který vyprávěl o odporu lidí namířeném proti privatizaci vody v Cochabanbě. Bolívie začala se strukturálními úpravami podle Světové banky (Structural Adjustments) v roce 1985. Zvlášť velký odpor vyvolal velkoprojekt vybudovat sto patnáct metrů vysokou přehradu a vodu dopravovat devatenáct kilometrů dlouhým tunelem. Tento projekt s názvem Misicuni měl politickým špičkám země zajistit vítězství ve volbách a přinést další výhody. Vyvolal však odpor, což vedlo k veřejné debatě o celkovém hospodaření s vodou. Od června 1999 pracovala odborná skupina rozebírající očekávané dopady uvedeného zákona a vznikl Výbor pro uhájení vody a domácího hospodářství. V e stejné době Světová banka ukončila zpracování důvěrné zprávy o veřejných výdajích v Bolívii. Tato zpráva podtrhovala význam nového zákona o vodě jako záruky privatizace ve vodním hospodářství, navrhovala konkrétní privatizaci, vítala dohlížecí funkci silných soukromých společností a vedla k likvidaci subvencí do vodárenských služeb.

Přesycení proti hladovějícím

Prof. Ursula Oswald Spring, bývalá ministryně životního prostředí Mexika, po dala dokumentovaný a statisticky doložený přehled o nerovné výrobě, distribuci a spotřebě potravin ve světě.

Rovné zastoupení mužů a žen ve veřejnoprávních institucích

Dne 19. 1. 2001 v souvislosti s krizí v ČT obeslala Agentura GAIA členy a členky Poslanecké sněmovny touto žádostí: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, obracíme se na Vás v souvislosti s budoucím složením Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jako občanské sdružení máme jeden hlavní požadavek, který považujeme za stěžejní. Požadujeme, aby ve všech veřejnoprávních radách byly spravedlivě zastoupeny ženy v 51 %. Toto procentuální zastoupení vyjadřuje poměr žen v populaci. Agentura GAIA se ženskou problematikou intenzivně zabývá a na základě námi provedených průzkumů veřejného mínění považujeme silnější zastoupení ženského prvku za nezbytné. Drtivá většina dotázaných uvedla jako jedny z hlavních priorit dobré mezilidské vztahy a dobré hospodaření (= aspekty, které téměř každá žena řeší v rámci své domácnosti). Věříme, že právě prosazování těchto priorit předejde problémům, kterých jsme za současné situace kolem České televize svědky. Předem Vám děkujeme za zvážení našeho požadavku a přejeme mnoho úspěchů ve Vaší další práci.

Cesta z konzumního pekla

"Jednou spatřil Sokrates, jak se kolem koně patřícího Níkiovi kupí množství zvědavců, a slyšel, jak si vyprávějí o jeho vynikajících vlastnostech. Sokrates přistoupil k jeho podkonímu a zeptal se, jestli má ten kůň hodně peněz. Podkoní se na něho podíval, jako by ho považoval za blázna. A řekl: ,Kde by kůň vzal peníze?' A Sokrates prohlásil, že je mu hned líp, když slyší, že i chudý kůň může být dobrý, má-li od přírody dobré vlohy."

Xenofon

Hrozba manipulace lidstva novou ideologií, kde tentokrát jde o víru ve všespasitelnost peněz, soukromý majetek, konzumní pahodnoty, která jde ruku v ruce s diktátem a mocí nadnárodních monopolů, kterým otvírají dveře servilní politici, je faktem. Situace, ve které se lidstvo ocitlo, je ojedinělá svým globálním rozsahem, devastací přírody, zneužíváním přírodních zdrojů, využíváním žen, jejich práce a ochoty obětovat se. Řešení není jednoznačné a jednoduché. Částečně spočívá ve vzdělání každého z nás, v dovednostech nejen informativních, nýbrž zejména obecně lidských, komunikačních, psychologicko-sociálních tak, abychom jednou provždy dokázali rozeznat a předcházet různým formám manipulace a z ní pocházejícího násilí a diskriminace. Na jedné straně vidím velký potenciál v rozvoji našeho vnitřního bohatství, naší vlastní vnitřní tvořivosti, potěšení a uspokojení z kvalitních mezilidských vztahů, ve větší citovosti a lásce k sobě navzájem i k prostředí, ve kterém žijeme. Dokázat se soustředit na kvalitu života jako takového, nenechat se ovládat penězi, které jsou pouze prostředkem, nikoli, jak je nám chybně servírováno, cílem. Ohromný potenciál vidím ve vztazích mezi muži a ženami, v potěšení ze sexuality a uspokojení ze vzájemné harmonie a souhry duší a těl. Jak k tomu v současné disharmonické době dospět? Těžko. Řešení naprosté a absolutní na rozdíl od různých historických i novodobých spasitelů nemám. Nicméně nic není ztraceno, jste zde Vy, spolutvůrci a spolutvůrkyně dějin, věřím, že něco společně vymyslíme. Na Vaše podněty a reakce se těší

Marie Haisová Agentura GAIA, tel.: 604 946516
e-mail: marie.haisova@seznam.cz

Za možnost otištění těchto myšlenek patří poděkování Evropské komisi, která projekt "Čas je život" finančně a morálně v rámci programu "Rovných příležitostí" podpořila. V této příloze jsme nabídli "rovné příležitosti" v pojetí Agentury GAIA. Dáváme Vám možnost se na oné "cestě z pekla" k Agentuře GAIA připojit, pokud cítíte potřebu být v tomto směru aktivní a podílet se na přerodu k harmoničtější společnosti organizovaně. Podrobněji Vás s tématem seznámí připravované úvahy "Čas je život", které si můžete předběžně objednat. Máte samozřejmě také možnost činnost Agentury GAIA finančně i jinak podpořit.

Z materiálů Agentury GAIA zpracovala Adéla Purschová