MY V 21. STOLETÍ

 

My a 21. století

Naše občanské sdružení hledá nové formy vztahu k životnímu prostředí a k sobě navzájem. Protože klademe velký důraz na estetiku prostředí, ve kterém žijeme a ve kterém jsou vychovávány naše děti, zúčastnila se Marie Haisová na podzim roku 1998 společně s ředitelkou mateřské školky z Karafiátové ulice v Klatovech, paní Jiřinou Krůsovou, česko-polsko-německého semináře v Marienthalu, ve Spolkové republice Německo. Na tomto semináři jsme se dozvěděly novinky o světových eko-výchovných trendech. Na základě podnětů, které jsme zde získaly, zpracovalo naše občanské sdružení projekt na vytvoření modelové mateřské školky, která bude vzorem pro ostatní podobná zařízení v kraji i celé České republice.

Účelem projektu pod názvem "My a 21 století" - ekologická mateřská školka v Klatovech, je celková úprava školky, její přiblížení k přírodě a uplatnění nových pedagogických nástrojů. Smyslem je zapojit veřejnost a zajistit sociální provázanost různých složek společnosti.

Takto jsme formulovali dopis, kterým jsme se obraceli na klatovskou veřejnost a podnikatele se žádostí o podporu s tím, že věříme, že veřejnost chápe nutnost oživovat a zvelebovat životní prostředí nejen pro sebe, ale hlavně pro naše děti. Projekt si klade za cíl také spolupráci s německými dobrovolníky a architekty, kteří mají v této oblasti zkušenosti, požádali jsme o podporu mezi jiným i Česko-německý fond budoucnosti. Míra jejich pomoci je však přímo závislá na výši finanční podpory projektu z české strany.

 

Praha 25. 9. 2001

 

“My v 21. století” o podílu veřejnosti na rozhodování


S myšlenkou přišel Bernd Schlag a Heinrich Becker z Německé organizace IGU, kteří mě pozvali v roce 1998 do Marienthalu, kde se sešly německé, polské a české reprezentantky mateřského školství. Vzala jsem s sebou tehdejší ředitelku klatovské mateřské školky Karafiát Jiřinu Krůsovou. Na semináři byla řeč o tom, jak začít s drogovou prevencí u našich nejmenších, dozvěděli jsme se, jak prostředí ovlivňuje dětskou dušičku, hovořilo se o ekologickém vzdělávání.

Navázali jsme mnohá přátelství, to nejefektnější bylo s nositelem Státní ceny Saska za architekturu Olafem Reiterem. Popsali jsme mu školku s komunistickou architekturou let sedmdesátých s kovovými průlezkami, asfaltovými chodníky, betonovým nefunkčním bazénem a stalo se, že nám Olaf přijel udělat první nákres s tím, že nás seznámil s tím jak vybudovali mateřskou školku v Riese u Drážďan na území bývalých ruských kasáren systémem komunitní práce, nám známým Werichovským “ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc”. Podmínkou bylo nalézt českého architekta, který myšlenku rozpracuje v detailní projekt tak, aby odpovídal českým normám a obstál v českých schvalovacích procedurách. Po dvou letech hledání a inzerování Agenturou GAIA jsme našli Miroslava Kabele, který

MY V 21. STOLETÍ

byl ochoten vložit do projektu svůj čas a energii. Úpravě zahrady se začal věnovat Václav Weinfurter, já byla v celém projektu zaangažována jako organizátorka. V prosinci jsem přivedla do Klatov Abrahama Mabelise z největší holandské ekologické organizace Alterra, se kterým jsme zpracovali projekt na Velvyslanectví Nizozemského království. Obsah projektu, jeho harmonogram i rozpočet byl diskutován a schválen místostarostkou města Klatov Alenou Mazancovou. Předběžný souhlas zodpovědných klatovských institucí si Agentura GAIA zajistila již v roce 1998. Se starostou města Karlem Mrázem jsem se poprvé setkala 17. 7. 2001. Jeho jediný zájem byl: “A kdo to zaplatí”? Odvětila jsem, že nejprve zjistíme, “kdo umí to a kdo zas tohle” a kdo je ochoten pomoci dodat “to, či ono”, materiál, či práci. Na oplátku zajistíme propagaci a reklamu dárcům.

Dne 27.7. se objevil v klatovském deníku článek s titulkem: “Výstavba ekologické mateřské školky je zatím zastavena”, ve kterém starosta říká: “Po pravdě musím říci, že jsem v této záležitosti poněkud skeptický, projekt se mi zdá trochu vizionářským”. Jakoby toto nevěděl v roce 1998! Takto hazardovat s občanskou iniciativou! V zápise z jednání, kterým mi nařizují se řídit je psáno, že do 15.8. dodá radnice architektovi podklady a informace o tom, jaké jsou požadavky uživatelů na plánovanou přístavbu. Dne 30.8. urguji dodání podkladů a architekt odesílá do Klatov výkresy, které zpracoval dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Do dnešního dne neobdržel od klatovské radnice žádné vyjádření k tomu, zda projekt vyhovuje či nikoliv, zda rozpočet, který se zpracovává nebude zbytečný, neboť starosta může kdykoliv přijít s tím, že je něco předimenzováno či poddimenzováno…. Vždy se najde něco, co potvrdí skepticismus… v centrálně řízeném rozhodování nic nového pod sluncem.

Rozpočet se zpracovává k výkresům, které město obdrželo 30.8. a bude předložen veřejnosti dne 4.10.2001 v 16.30 před budovou Mateřské školky Karafiát, Klatovy 830/III, kam jsou pozváni všichni v textu uvedení spolu s Jitkou Luňákovou, ředitelkou školky a rodiči. Na schůzce bude řeč o ekologické architektuře, ekologické zahradě, ekologickém vzdělávání, demokracii. Také bude občany zajímat, kdo má podpisové právo k účtu, na který se shromažďují finanční zdroje a jehož číslo je uvedeno na letáku Agentury GAIA, jehož vydání financuje Velvyslanectví Nizozemského království

Jménem všech pozitivně spolupracujících se na setkání těší

 

Marie Haisová